Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych (lp. 85) w dniu 20 maja 1996 roku. Założycielem Uczelni jest Międzynarodową Szkoła Menadżerów. Szkoła powstała z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje Statut WSBiF, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Regulamin Organizacyjny, a także Regulamin Studiów uchwalony przez Senat Uczelni.
              WSBiF przez lata dostowowywała swój program kształcenia do potrzeb rynku. Obecnie Uczelnia prowadzi studia licencjackie oraz podyplomowe z zakesu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Finansów i Rachunkowości. Na terenie WSBiF działają Centra, których zadaniem jest opracowywanie nowych ofert skierowanych do przyszłych studentów oraz słuchaczy. 


HISTORIA:
Uczelnia rozpoczęła swoją działalność od prowadzenia studiów licencjackich na kierunku FINANSE I BANKOWOŚĆ. W roku 1997 WSBiF wprowadziła do swojej oferty STUDIA PODYPLOMOWE z szeroko pojętej dziedziny finansów. 
Wysoka jakość oferowanych programów zapewniona została m.in. dzięki współpracy w tym zakresie z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów, Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły oraz oddziałem śląskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Reagując na potrzeby szybko zmieniającego się otoczenia w 2003 roku uruchomiony został drugi kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA. Kierunek ten pozwolił na kształcenie studentów jako przyszłych specjalistów nie tylko pod względem teoretycznym ale również pod szeroko pojętymi umiejętnościami praktycznymi, które odgrywały i odgrywają podstawową rolę – zwłaszcza na stanowiskach informatycznych. Na kierunku tym uruchomino następujące bolki tematyczne (specjalności): 

 • Informatyka Ekonomiczna, 
 • Administrator Sieci Komputerowych. 

W 2007 roku, ze względu na wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunek "Finanse i Bankowość” zmienił swoją swoistą nazwę na FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Na kierunku tym wprowadzono bloki tematyczne (specjalności) do wyboru przez studentów:

 • Bankowość i Ubezpieczenia,
 • Finanse i Rachunkowość Firm,
 • Finanse i Rachunkowość Organizacji Samorządowych,
 • Finanse i Zarządzanie w Biznesie,
 • Ekonomika Nieruchomości,
 • Informatyka w biznesie,
 • Język angielski w biznesie,
 • International Business.

W 2009 roku został uruchomiony kolejny kierunek POLITOLOGIA. Kierunek ten zapewnia absolwentowi ogólne, humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, uzyskanie podstaw usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranych obszarów polityczno – społecznych i gospodarczych. Na kierunku tym wprowadzono bloki tematyczne (specjalności) do wyboru przez studentów:

 • Stosunki Europejskie,
 • Komunikacja Społeczna,
 • Polityka Ochrony Środowiska,
 • Administracja Samorządowa
 • Zarządzanie usługami publicznymi,
 • Polityka socjalna.

W 2010 roku został uruchominony  kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Kierunek ten zapewnia absolwentowi ogólne, humanistyczne wykształcenie, uzyskanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu realizowanych przedmiotów kierunkowych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru wybranego bloku tematycznego (specjalności):

 • Bezpieczeństwo Finansowe,
 • Bezpieczeństwo Informacji,
 • Bezpieczeństwo Publiczne,
 • Bezpieczeńtwo Informatyczne,
 • Bezpieczeństwo Ekologiczne,
 • Zarządzanie Kryzysowe.
 • Kryminalistyka,
 • Wywiad Ekonomiczny.
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach  na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji jest włączona w proces przygotowania kandydatów do służby w Policji. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne został poszerzony o treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów realizowanego na studiach wyższych, w wyniku czego absolwenci tego kierunku mają możliwość skróconego szkolenia w ramach Szkoły Policji.
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną na potrzeby szybko zmieniającego się otoczenia, a przede wszystkim zmieniającego się rynku pracy, stwarzając wiele możliwości dla przyszłych studentów.
 •  

CENTRUM EGZAMINACYJNE LCCI:

     

Szczególne znaczenie WSBiF przywiązuje do nauki języków obcych - służą temu m.in. zajęcia konwersacyjne, podczas których studenci omawiają bieżące zagadnienia ekonomiczno - polityczne, a także przeprowadzają symulacje biznesowych spotkań, negocjacji, prezentacji, rozmów kwalifikacyjnych - tak aby absolwent opuszczający mury WSBiF potrafił płynnie, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa, prowadzić rozmowę z użytkowaniem języka angielskiego.

W tym celu Uczelnia, jako centrum egzaminacyjne LCCI akredytowane przez Londyńską  Izbę Przemysłowo Handlow, posiada uprawnienia do prowadzenia kursów oraz  przeprowadzenia egzaminów ze znajomości angielskiego języka biznesu. Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym posiadanie konkretnych, praktycznych umiejętności językowych niezbędnych do  funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu.

         

 

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
w Katowicach

  Ulica: 11 Listopada 13
  Kod: 40-387 Katowice

  Telefon: + 48 32 251 96 50 / +48 32 251 87 16
  E-mail: info@wsbif.pl

  

  Nr Konta: 37 8435 0004 0000 0008 0826 0001
                      Bank Spółdzielczy w Tychach
  NIP: 634-16-61-616 
      Regon: 273097887

Jak do nas dojęchać